Salgs- og leveringsbetingelser

1. INNLEDNING

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse ved alle tilbud, salg og leveranser som skjer fra ATS NORWAY AS (ATS). Dette gjelder uavhengig om ATS selv opptrer som selger/eier, megler for selger/eier eller leverandør for selger/eier.

Der salgsbetingelser omhandler «varen» skal dette forstås å omfatte både selve produktet som avhendes og det utstyr og tilbehør som medfølger.

Eventuelle avvik fra salgsbetingelsene må være skriftlig avtalt mellom partene. Med avtalen forstås disse salgsbetingelser, ordrebekreftelse og kjøpekontrakten med eventuelle vedlegg. Ved motstrid mellom en enkelt ordre og salgsbetingelsene skal ordrebekreftelsen og/eller kjøpekontrakten ha forrang. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelsene gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr 27. Ved uoverensstemmelse mellom kjøpsloven og disse salgsbetingelser skal salgsbetingelsene gå foran der loven ikke er preseptorisk(ufravikelig).

Alle tilbud, salg og leveranser fra ATS reguleres av disse betingelser med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre ATS skriftlig har godkjent disse.

2. TILBUD, AKSEPT, ORDREBEKREFTELSE, KJØPEKONTRAKT

ATS tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Avtale mellom partene inngås ved kjøpers aksept av ATS sitt tilbud eller ved ATS sin aksept av kjøpers tilbud. Muntlige tilbud fra ATS representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av ATS, f.eks ved tilbudsbrev/mail eller ordrebekreftelse.

Dersom kjøper er med i en budrunde skal kjøpers pristilbud være bindende for kjøper i 2 –to- uker dersom ikke annet er avtalt.

Avtale om kjøp/salg vil normalt bli formidlet ved en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. ATS vil som hovedregel formidle dette ved at det samtidig oversendes en kjøpekontrakt der disse salgsbetingelser er vedlagt.

Såfremt annet ikke er avtalt mellom partene blir enhver bestilling som er mottatt av ATS bekreftet av ATS i form av ordrebekreftelse via mail/brev/tlf. Ordrebekreftelsen er endelig og bindende. Disse salgsbetingelser er en del av den bekreftede ordre og partenes avtale. ATS innestår ikke for feil eller misforståelser som måtte oppstå dersom bestillingen er mottatt pr. telefon. Feil som oppstår ved skriftlige og elektroniske bestillinger og som skyldes forhold hos ATS vil bli korrigert eller utbedret uten ugrunnet opphold. For enhver bestilling eller ordre gjelder ATS generelle salgsbetingelser uavhengig av om kunden har vist til egne betingelser i forbindelse med bestilling.

3. SALGSPRIS - KOSTNADER

Pris og betalingstidspunkt vil fremgå av ordrebekreftelsen og/eller kjøpekontrakten. Alle priser angis eks MVA, miljøgebyr og frakt. Alle kostnader knyttet til overtagelsen skal dekkes av kjøper. Dette gjelder bla avgifter, gebyr, forsikringer, transport etc.

Dersom kostnadene med å gjennomføre avtalen endrer seg i tidsrommet fram til betalingstidspunktet kan selger kreve kompensasjon/endring av kjøpesummen. Dette gjelder også dersom det blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forhold mellom valuta til selgers leverandører og selger med mer enn to prosentpoeng. Selger har rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader.

Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret leveringstidspunkt.

Kjøper skal selv fortolle og foreta alle nødvendige tiltak i forbindelse med import av en eventuell vare. Kjøper er ansvarlig for alle kostnader knyttet til dette. Kjøper har også ansvaret og bærer alle kostnader med å gi de relevante myndigheter den informasjon om varen som er nødvendig i forbindelse med import og toll-klarering.

4. LEVERING. RISIKOENS OVERGANG

Levering finner sted i henhold til nærmere avtale. Levering anses å ha funnet sted når varen er overlevert til selvstendig fraktør eller gjort tilgjengelig for kjøper.

Når selger selv forestår levering, finner levering sted ved overlevering til kunden.

Dersom varen skal leveres til avtalt leveringssted svarer kjøper for varen fra det tidspunkt varen er levert på stedet.

Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Herunder går ansvar for videre transport, forsikringer osv over på kjøper. Alle forsendelser etter levering foregår på kjøpers risiko.

Dersom det avtales at ATS betaler frakt står ATS fritt til å velge transportør.

5. LEVERINGSTID

Levering av vare som ATS er i stand til å levere fra egen varebeholdning skal normalt skje omgående. ATS forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser m.v eller hvis omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering.

Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt for varer som befinner seg hos tredjepart, er å anse som veiledende, og ATS kan fritt levere slike varer inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden.

6. FORSINKELSE. LEVERINGSHINDRING

ATS er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalt forpliktelser i den utstrekning avtalt oppfyllelse hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor ATS sin kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering, beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann, fabrikkuhell, mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelser fra slike.

Levering skal skje i henhold til ordre og leveringsforpliktelsen anses ikke som oppfylt før alle ordrelinjer i bestillingen er levert. Delleveringer aksepteres fullt ut, og ATS har rett til å sørge for full levering innenfor rimelige tidsfrister. ATS plikter imidlertid å underrette kjøper dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstiden ikke kan overholdes. Dersom ny leveringstid ikke er akseptabel for kjøper må dette umiddelbart meddeles skriftlig til ATS.

Varer som er spesialbestilt for kunden kan ikke avbestilles.

Bortsett fra kundens rett til å avbestille som følge av vesentlig forsinket levering, er ethvert krav fra kjøper som følge av ATS forsinkede levering utelukket.

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter bestillingen i den utstrekning gjennomføring av avtalen er blitt forhindret av Force Majeure.

7. RETURAVTALE. AVBRUDDSGEBYR

Retur av varer kan kun skje etter skriftlig avtale med ATS.

Dersom kunden ikke oppfyller avtalen eller ikke ønsker å oppfylle avtalen etter bestilling og før levering har ATS rett til ett avbruddgebyr som kan belastes kunden. Avbruddsgebyret skal dekke arbeidsgodtgjørelse/tapt fortjeneste og er satt til 10% av fakturabeløpet eks. mva og omkostninger. Dersom varen må returneres skal returfrakt dekkes av kunden i tillegg. Frakt i forbindelse med bestilling/levering krediteres ikke. Det skal i returavtalen klargjøres årsaken til retur. Alle returnerte varer må være uskadet/ i samme stand som forut for kontraktinngåelsen/leveringen.

8. BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet fremgår av kjøpekontrakten skal kjøper betale hele kjøpesummen til selgers/meglers oppgitte kontonummer før levering. Kjøpesummen vil deretter bli overført til leverandør etter at det er gjort fradrag for provisjon, kostnader og utlegg.

Garanti for betaling kan kun stilles dersom dette aksepteres av ATS. Med mindre annet er avtalt skal garantien stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon.

Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende sats etter Lov om forsinkelsesrente av 17. desember 1976 nr. 100.

Kjøper fritas ikke for å betale eller stille garanti selv om han reklamerer pga feil eller mangler. Kjøper kan heller ikke foreta motregning fra andre kontraktsforhold dersom motregningen bestrides. Kjøper mister likevel ikke retten til å kreve en prisregulering etter at han har betalt som samsvarer med den feil eller mangel som måtte foreligge, jf pkt 9.

Dersom det er avtalt annen betalingsordning enn det som fremgår av dette punkt har selger salgspant i den leverte vare inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut. Kjøper har ikke rett til å pantsette varen før kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut.

9. REKLAMASJON

Leveransen skal oppfylle bestillingens spesifikasjoner og være i samsvar med angitte krav til ytelse og kvalitet. Kjøper skal snarest mulig og uten ugrunnet opphold etter mottak, undersøke varene, og umiddelbart reklamere dersom forsendelsen ikke samsvarer med ordrebekreftelsen/kjøpekontrakten.

Reklamasjon som ikke er berettiget krediteres ikke.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen 1 –en- uke etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Kjøper er klar over og aksepterer følgende forhold:

a) Varen er brukt/slitt og at avtalen gjelder et bruktkjøp.

b) Varen selges som den er «as is».

c) ATS er mellommann mellom forrige eier og kjøper, eventuelt ny midlertidig eier for å gjennomføre videresalg.

d) ATS har ingen kunnskap om varen utover det som er formidlet av forrige eier.

e) Kjøper er gitt anledning og oppfordret til;
- å undersøke varen før inngåelse av avtale.
- å la seg bistå av fagkyndig bistand for å undersøke varen.
- Å reise spørsmål om varen direkte til selgers leverandør og utbe nødvendig informasjon fra denne.

f) ATS er ikke ansvarlig for transportskader. Kjøper er tilbudt og oppfordret til å tegne egen transportforsikring. Ved transportskader skal det straks reklameres til transportør.

g) Kjøper skal medvirke til salget på ethvert trinn av salgs- og leveringsprosessen og gi opplysninger som krevd av selger/leverandør.

h) Kjøpesummen er akseptert av kjøper og gjenspeiler hva kjøper mener er riktig verdi for varen.

Dersom leveransen lider av en mangel har selger rett til å utbedre mangelen innen rimelig tid, herunder eventuelt ved å foreta omlevering.

Kjøper mister enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer i henhold til foranstående. Reklamasjon må skje skriftlig.

Utover det som følger av ovenstående, har selger ikke ansvar for mangler.

Dette gjelder for ethvert tap manglene måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og økonomiske konsekvenstap.

Kjøper er kjent med og aksepterer at han ikke kan gjøre krav gjeldende mot selger i større utstrekning enn hva selger kan gjøre gjeldende mot sin leverandør/tidligere eier/rettsforgjenger

10. TVISTSPØRSMÅL

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene vedrørende en bestilling eller et salg avgjøres av de alminnelige domstolene. Sør- Trøndelag tingrett vedtas som verneting.

Tilbakemelding?